เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

Company Profile

บริษัท เอ็กเซลลาร์ อีแอนด์เอส จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 โดยเริ่มจากการเป็นผู้นำเข้าสินค้าคุณภาพสูงจากต่างประเทศ

เพื่อมาใช้แก้ใขปัญหาในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ  เนื่องจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรม  ต่อมาทางบริษัทฯ ได้ทำงานบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับฉนวนความร้อน ทุกชนิด และงานติดตั้ง Expansion Joint และด้วยความพร้อมของทีมงานที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิเช่น  หลักสูตรการทำางานที่สูง  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ หลักสูตรการติดตั้งนั่งร้าน  หลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศ และหลักสูตรอื่นๆ  จึงทำให้มีลูกค้าในหลากหลาย อุตสาหกรรม  เช่น โรงไฟฟ้า  โรงกระดาษ โรงปูนซีเมนต์ โรงปิโตรเคมี  เป็นต้น

นโยบายความยั่งยืนของบริษัท

Sustainability Policy

นโยบายความยั่งยืนของบริษัท เอ็กเซลลาร์ อีแอนด์เอส จำกัด ครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคม และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบสำคัญของนโยบายความยั่งยืนของบริษัท
 • การนำเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การอนุรักษ์พลังงานและลดการสร้างของเสียในการผลิตและการดำเนินงานให้เหลือน้อยที่สุด
 • ส่งเสริมแนวทางการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน เช่น การอนุรักษ์น้ำและการจัดหาวัสดุอย่างมีความรับผิดชอบ
 • พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 • เน้นคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
 • นำเสนอโซลูชั่นที่ส่งผลเชิงบวกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม
 • ยึดมั่นในมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
 • สร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจทั้งหมด
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
 •  
  • สนับสนุนความคิดริเริ่มทางสังคมและโครงการพัฒนาชุมชนใกล้เคียง
  • ส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกภายในสถานที่ทำงาน
  • การลงทุนด้านสวัสดิการพนักงานและโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ
  • การกำหนดเป้าหมายและเป้าหมายที่วัดผลได้เพื่อความยั่งยืน
  • ประเมินและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างสม่ำเสมอ
  • แสวงหาโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
  •  
นโยบายความยั่งยืนของบริษัท เอ็กเซลลาร์ อีแอนด์เอส จำกัด สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทในการสร้างมูลค่าระยะยาวสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยการบูรณาการหลักการด้านความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินงานและกระบวนการตัดสินใจ บริษัทตั้งเป้าที่จะมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่ออนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

บริษัท เอ็กเซลลาร์ อีแอนด์เอส จำกัด (Excellar E&S)

ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 และ 2 ได้ดำเนินกิจการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้