บริการของเรา

บริษัท เอ็กเซลลาร์ อีแอนด์เอส จำกัด

EXCELLAR E&S CO., LTD.

บริษัท เอ็กเซลลาร์ อีแอนด์เอส จำกัด (Excellar E&S)

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า โรงปูน โรงกระดาษ โรงปิโตเคมี รวมถึงงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน